Uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo?

Når en person afgår ved døden, er det udgangspunktet at dødsboet herefter skiftes. Dette betyder, at personens formue og ejendele opgøres og fordeles mellem arvingerne, og ligeledes at afdødes gæld betales. Ved et uskiftet bo forstår man derimod, at boet ikke gøres op på et sådant skifte. I stedet for at arven udredes til arvingerne, overtages boet af den efterlevende ægtefælle. Ægtefællen stilles dermed som om formuefællesskabet videreføres, blot med en ejers rådighed over hele formuen. Udlevering af boet til uskiftet bo er derfor ganske praktisk relevant og tillader en efterlevende ægtefælle at forblive i en økonomisk næsten tilsvarende situation, at beholde en eventuel ejerbolig mv. Er betingelserne for udlevering til uskiftet bo opfyldt, har den efterlevende ægtefælle ret hertil; der består derimod ingen pligt for ægtefællen til at hensidde i uskiftet bo.

Betingelser

Formuefællesskab
Det er som udgangspunkt en efterlevende ægtefælles ret at overtage den førstafdødes dødsbo til uskiftet bo, men forskellige betingelser skal være opfyldt. Der skal for det første have været formuefællesskab i ægteskabet. Har der været både formuefællesskab og særeje, må særejedelen opgøres og uddeles i forbindelse med dødsfaldet, da alene formuefællesskabsdelen kan overgå til uskiftet bo.

Afdøde efterlader sig børn
Et uskiftet bo kan alene etableres i de tilfælde, hvor den afdøde har efterladt sig børn. Har den afdøde ægtefælle ingen børn, gøres boet op, da det som udgangspunkt alligevel er den efterlevende ægtefælle, der arver hele formuen.

Man må herefter skelne mellem, om afdødes børn er særbørn eller om de er fællesbørn med den efterlevende ægtefælle.

Fællesbørn
Efterlader afdøde sig alene børn med sin efterlevende ægtefælle, har den efterlevende ægtefælle ret til at overtage boet til uskiftet bo. Dettw betyder, at børnenes samtykke ikke er nødvendigt.

Særbørn
Hvis afdøde har særbørn, har den efterlevende ægtefælle ikke den samme ret til at overtage boet til uskiftet bo – det kræver særbørnenes accept. Accepterer særbørnene ikke, kan boet ikke udleveres til uskiftet bo. Et særbarn kan kræve boet skiftet for sit eget vedkommende, således at vedkommendes del af arven udredes, mens den eventuelle del af arven til fællesbørn og andre særbørn kan overgå til uskiftet bo.

Solvens
Det er en afgørende betingelse, at den efterlevende ægtefælle er solvent. Det er ikke hensigten med muligheden for uskiftet bo, at en efterlevende ægtefælle skal kunne dække sin gæld med værdier fra den anden ægtefælles del af formuefællesskabet, og insolvens udelukker derfor som hovedregel uskiftet bo.

Værgemål eller umyndighed
Er den efterlevende ægtefælle umyndig eller under værgemål, er det op til Skifteretten at vurdere, om der bør ske udlevering til uskiftet bo.

Hvornår skal boet skiftes?

Ret til at skifte
Som efterlevende ægtefælle kan man som udgangspunkt blive i det uskiftede bo, så længe man ønsker det. Ægtefællen kan altid, og uden at begrunde sin beslutning, vælge, at det uskiftede bo skal skiftes, og arv skal udredes til alle arvingerne. I andre tilfælde kan der være pligt til, at boet skal skiftes.

Pligt til at skifte
Pligt til at skifte er særligt aktuelt i de tilfælde, hvor ægtefællen indgår nyt ægteskab. Hvis den efterlevende ægtefælle gifter sig på ny, skal det uskiftede bo skiftes. Børnene kan give samtykke til, at boet alligevel ikke skal skiftes i dette tilfælde, men det kræver et skifteafkald som indebærer, at børnene giver helt afkald på arven efter den førstafdøde.

Misbrug
En efterlevende ægtefælle, som sidder i uskiftet bo, råder over hele formuen som ene ejer inden for meget vide rammer. Langt hen ad vejen kan ægtfællen altså bruge boets værdier efter forgodtbefindende. Helt ubegrænset disponeringsret er der dog ikke i kraft af arvelovens regler om misbrug. Misbruger en person, der sidder i uskiftet bo, det uskiftede bos midler, skal boet skiftes. Eksempler på misbrug kan være uforsvarlige spekulationsforretninger, et urimeligt højt forbrug og ydelse af gaver, som står i misforhold til det uskiftede bos formue.

Misbrugets konsekvenser
For at sådanne dispositioner skal have karakter af misbrug, skal de have medført, at boets formue enten er blevet væsentligt formindsket eller have medført fare for en sådan væsentlig formindskelse. Er det tilfældet, har ægtefællen pligt til at skifte boet med børnene. Når boet er skiftet, kan ægtefællen disponere helt som vedkommende vil.

Er formuen i det uskiftede bo faktisk blevet væsentligt formindsket, vil børnene kunne kræve en erstatning svarende til formindskelsen af formuen i forbindelse med boopgørelsen. Består formueformindskelsen af store gaver givet til andre eller til et barn, der således er blevet særligt begunstiget på bekostning af de andre, kan børnene i nogle tilfælde kræve gaverne omstødt og værdien heraf tilbagebetalt til boet. Det er en betingelse herfor, at gavens værdi står i misforhold til størrelsen af boets formue.

Hvordan gør man?

Ønsker man som efterlevende ægtefælle at overtage boet efter sin ægtefælle til uskiftet bo, skal man helt praktisk udfylde en blanket, som er tilgængelig på domstol.dk. Blanketten skal indsendes til Skifteretten sammen med en opgørelse over afdødes formue pr. dagen for dødsfaldet.