Insolvet dødsbo

Et dødsbo er insolvent, hvis de samlede aktiver af Skifteretten ikke skønnes at overstige de samlede gældsforpligtelser.

Behandling af insolvent dødsbo

Et insolvent dødsbo kan behandles på to forskellige måder afhængig af størrelsen. Hvis aktiverne efter betaling af rimelige begravelsesudgifter mv. ikke overstiger 42.000 kr. (2016), afsluttes boet ved udlæg til den afdødes nærmeste efterladte, som herefter ikke hæfter for afdødes yderligere gældsforpligtelser.

Overstiger aktivernes værdi 42.000 kr., behandles dødsboet af en af Skifteretten udpeget bobestyrer.

Konstatering af insolvens

Insolvensen kan være konstateret allerede ved dødsfaldet, eller den kan vise sig under anden skiftebehandling. Hvis arvingerne således har fået boet udlagt til privat skifte, og det i forbindelse med afviklingen viser sig, at der ikke er midler nok til at betale gældsforpligtelserne, overlader arvingerne boet til en bobestyrer. Arvingerne hæfter herefter ikke længere for boets gæld.

Bobestyrerens opgaver

Når et dødsbo er insolvent, er det bobestyrerens opgave at sørge for, at hvad der måtte være af aktiver fordeles korrekt mellem boets kreditorer. Der er ikke længere noget hensyn at tage til arvingerne, da de alligevel ikke vil få udbetalt arv. I modsætning til behandling ved bobestyrer af et solvent dødsbo, er det i tilfælde af insolvens derfor kreditorerne, og ikke arvingerne, som indkaldes til bomøder med henblik på at blive hørt, inden bobestyreren træffer væsentlige beslutninger på boets vegne.

Konkurslovens regler

En del af konkurslovens regler finder anvendelse på behandling af insolvente dødsboer. Det betyder, at de samme regler om bl.a. konkursorden og omstødelse finder anvendelse. Konkursordnen er en oplistning af kreditorer i rangorden alt efter hvilken type krav, de har mod dødsboet. De øverste på listen kan være kreditorer, som har sikkerhed for deres gæld i form af pant i et af afdødes aktiver, eksempelvis i en fast ejendom. De øverste på listen får dækket deres krav fuldt ud først, og herefter fordeles resten forholdsmæssigt mellem de resterende kreditorer. Omstødelse af en disposition som afdøde tidligere har foretaget kan komme på tale, hvis dispositionen eksempelvis væsentligt har begunstiget én kreditor på bekostning af de andre.

Fremgangsmåde

Efter at have overtaget bobehandlingen, indrykker bobestyreren en bekendtgørelse om insolvensbehandling i Statstidende med henblik på at opnå overblik over kreditorerne. Herefter udarbejdes en åbningsstatus, og bobestyreren vil sørge for at sikre alt, hvad der måtte findes af aktiver tilhørende dødsboet. Når alle forhold er behandlet, og aktiverne er realiseret, fordeles det overskydende beløb mellem kreditorerne, alt efter hvilken placering deres krav har i konkursordnen. Ønsker man som arving at udtage en bestemt genstand, må man almindeligvis købe den af boet.