Forenklet privatskifte

Et forenklet privat skifte er en mindre omfattende udgave af det almindelige private skifte. Man skelner mellem tilfælde, hvor afdøde har efterladt sig en ægtefælle som den eneste arving og tilfælde, hvor der er flere efterladte arvinger.

For at kunne benytte fremgangsmåden ved et forenklet privat skifte, skal samtlige betingelser for at kunne gennemføre et almindeligt privat skifte for det første være opfyldt. Det betyder bl.a., at der skal være enighed om skiftemetoden mellem arvingerne, der skal indrykkes proklama i Statstidende, og arvingerne hæfter for boets gæld, når de disponerer over boets midler. Herudover skal yderligere særlige betingelser være opfyldt, herunder må der hverken skulle svares boafgift eller dødsboskat. Af denne grund skal der heller ikke indleveres en egentlig boopgørelse til Skifteretten, men blot en fortegnelse over aktiver og passiver i boet.

Ægtefællen er enearving

Når afdødes ægtefælle er den eneste arving, skal følgende tre yderligere betingelser være opfyldt:

  • Ægtefællerne må ikke have været separeret på tidspunktet for dødsfaldet. Det har betydning for beskatningen, da ægtefæller arver hinanden afgiftsfrit uanset boets størrelse, mens det ikke er tilfældet, såfremt de er fraseparerede
  • Den længstlevende ægtefælle succederer i afdødes skattemæssige stilling. Dette betyder, at ægtefællen indtræder i den afdødes skattepligt og således skal svare den skat, som afdøde måtte være skyldig i året for dødsfaldet.
  • Der må ikke være nogen som skal arve ifølge et evt. testamente, og som enten er repræsenteret ved værge/skifteværge eller som skal svare boafgift af arven.

Flere arvinger

Er der flere arvinger end blot en ægtefælle, skal følgende fem betingelser være opfyldt:

  • Der skal ikke svares bo- eller tillægsboafgift. Det betyder, at den del af arven som ikke arves af en evt. efterlevende ægtefælle størrelsesmæssigt skal ligge under den skattefrie bundgrænse. Den er i 2016 276.600 kr., og er der tale om skifte af et uskiftet bo, beregnes bundfradraget for begge ægtefæller. Det samlede boafgiftsfrie bundfradrag udgør således 553.200 kr. i et uskiftet bo.
  • Boet må ikke være dødsboskattepligtigt. Det betyder at boets nettoformue hhv. værdien af de samlede aktiver ikke må være større end 2.717.100 kr. (2016)
  • Der må ikke være hverken arvinger eller legatarer, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge.
  • Afdøde må ikke have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i det indkomstår, hvori vedkommende afgik ved døden.
  • Der må ikke være skattemæssigt af- eller nedskrivningsberettigede aktiver i boet. Bestemmelsen kan også have betydning for almindelige lønmodtagere, og det er ikke afgørende om afdøde faktisk brugte sin ret til af- eller nedskrivning eller ej.

Skæringsdag

Et forenklet privat skifte adskiller sig fra et almindeligt ved, at skæringsdagen altid er dagen for dødsfaldet. Det har betydning for indtægter, der tilfalder boet i løbet af bobehandlingsperioden. Ligger sådanne ellers skattepligtige indtægter som f.eks. renter inden for bobehandlingsperioden er de ikke skattepligtige, men da boet skifteteknisk anses for afsluttet allerede på dagen for dødsfaldet, er indtægterne der tilfalder boet skattepligtige hos arvingerne.

Åbningsstatus

I forbindelse med anmodning om forenklet privat skifte indgiver arvingerne en åbningsstatus over alle aktiver og gældsforpligtelser, der er i boet pr. dødsdagen til Skifteretten. Imødekommes anmodningen, betales der blot en reduceret retsafgift, og sagen afsluttes med det samme hos Skifteretten. Reglerne om det forenklede private skifte skal ses i sammenhæng med, at ingen offentlige myndigheder har en egentlig interesse i boet, da det netop er en betingelse, at der ikke skal svares hverken boafgift eller dødsboskat heraf.